Regulamin usługi Newslettera

Privacy Policy

OPGK RZESZÓW S.A. (“us”, “we”, or “our”) operates https://www.mintsd.com (the “Site”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Who processes your information?

The Administrator of personal data is OPGK Rzeszów S.A. with headquarters in Rzeszów at Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, Poland. E-mail address: opgk@opgk.rzeszow.pl.

What do we do with personal information?

When you purchase or order a service with us, as part of the buying and selling process and any process related to creating offers for services, we collect the personal information you give us such name, email, shipping and billing address, payment details, company name, phone number, IP address, information about orders you initiate. Other information regarding processing data may additionally include comment data and job application data amongst others: downloads, discussion boards, job applications, individual requests (e.g. using software demo versions), blogs, registrations for courses, certification programs or other related in form and intent. The lawfulness for the data processing is the performance of a contract or steps prior to entering into a contract. Using this personal data is required to provide the contractual obligations. Without this personal data, you would not be able to receive the services offered by OPGK Software.The above-mentioned information serves to provide you with our Services; for example, to confirm your identity, contact you, provide you with offers for Services, provide you with advertising and marketing, invoice you, and contact you in terms with the recruitment process. The above-stated information is collected to ensure that we comply with legal requirements.

Your rights regarding processed data

You have the right to access, rectify and delete your data, limit their processing, the right to transfer them, not to be subject to automated decision making, including profiling, and the right to object to the processing of your personal data and withdraw your consent to data processing.With regard to requests for data transfer: the processing of your data takes place on the basis of your consent or contract concluded with you and this processing takes place automatically.

Who can your personal data be shared with?

The administrator may share your personal data with entities supporting OPGK Rzeszów S.A. in the provision of electronic services, i.e. one that provides payment services, performs consulting or auditing services. The administrator can also transfer your data to entities with whom he cooperates on a legal basis.The administrator may transfer your personal data to public authorities fighting against fraud and abuse.

The period of storage of your personal data

The Administrator stores your personal data in connection with your request for services provided by the Administrator for the time necessary to carry out the transaction and for the time when it is possible to pursue claims in connection with the contract, concluded as a result of the transaction, a maximum of 6 years from on the day of the transaction.In addition, the data may be stored by the Administrator for the purpose of preventing abuse and fraud, for statistical and archiving purposes for a period of 10 years from the date of termination of the contract or event that necessitates such processing.At the same time, for accountability purposes, we will store data for the period in which OPGK Rzeszów S.A. is obliged to save data or documents containing such data to document the fulfillment of legal requirements, including the possibility of controlling their fulfillment by public authorities.

Information about data processing in a way that affects your rights

Your personal data will be processed in an automated way (including in the form of profiling), however, it will not cause any legal effects to you or substantially affect your situation.Profiling of personal data by OPGK Rzeszów S.A. is related to processing your data (also in an automated way), by using it to evaluate some of your information, in particular, to analyze or forecast your personal preferences and interests.

Age of consent

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

External Links

Our websites also reference and include links to third-party websites. As a rule, these are identified by stating the respective third-party Internet address or the company/product logo. OPGK Rzeszów S.A. has no influence whatsoever on the contents and design of websites of other providers. By referencing/linking these external websites we do not adopt their contents as our own.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computer’s hard drive.Like many sites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Contact us

If you have any questions about these Terms, please contact us.
Geodetów 1
Rzeszów
35-328 Poland
Phone number: +48 17 864 24 00, fax: +48 17 862 14 14
Email address: opgk@opgk.rzeszow.pl informatyka@opgk.rzeszow.pl

W celu spełnienia obowiązku określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, opracowany został Regulamin Usługi Newsletter.

I. DEFINICJE

1. Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu (pisane wielką litery) pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca; Spółka; Administrator - OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055072, NIP: 8130333537, REGON: 69003407100000, kapitał zakładowy 799 995,00 zł, pokryty w całości, adres poczty elektronicznej: info@opgksoftware.com
 1. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 1. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 1. Newsletter; Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę treści cyfrowych, na wskazany przez Usługobiorcę Adres elektroniczny, za pomocą Środków komunikacji elektronicznej.
 1. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 1. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi Newsletter.
 1. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą w drodze akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu;
 1. Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Newslettera Usługodawca będzie dostarczał Usługobiorcy Informacje handlowe oraz treści związane z akcjami promocyjnymi, usprawnieniami i nowymi funkcjonalnościami aplikacji MINT Service Desk, a także wydarzeniami promocyjnymi i badaniem opinii użytkowników.
 1. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę bezpłatnie.
 1. Usługodawca samodzielnie decyduje o treści i czasie przesyłki Newslettera (nie jest on przesyłany regularnie).
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, w szczególności rozpowszechnieniem, utratą danych lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest wskazanie Adresu elektronicznego oraz akceptacja Regulaminu.
 1. W celu skorzystania z Newslettera, konieczne jest spełnienie przez urządzenie końcowe Usługobiorcy następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.1. dostęp do sieci Internet;
  2.2. przeglądarka internetowa pozwalająca na obsługę poczty elektronicznej lub zainstalowana dedykowana aplikacja do obsługi poczty elektronicznej, obsługująca otwieranie standardowych formatów plików graficznych;
  2.3. posiadanie czynnego i skonfigurowanego w sposób, pozwalający na odbieranie wiadomości przychodzących, Adresu elektronicznego (adresu poczty elektronicznej).
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od dokonywania czynności mogących wpłynąć negatywnie na działanie Usługi.
 1. Usługobiorcę obejmuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości otrzymania lub prawidłowego wyświetlania przesłanych w ramach Newslettera wiadomości, wynikający z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi, będący skutkiem konfiguracji Środka komunikacji elektronicznej Usługobiorcy.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu skorzystania z Usługi, Usługobiorca wprowadza swój adres e-mail do formularza rejestracyjnego, znajdującego się na jednej z następujących stron internetowych: opgk.rzeszow.pl, mintsd.com lub mintsd.pl. Umowę o świadczenie Usługi można zawrzeć także poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox), podczas przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych, znajdujących się na ww. stronach internetowych.
 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) w formularzu rejestracyjnym, a także wskazanie Adresu elektronicznego (adresu poczty elektronicznej), na który przesyłane mają być wiadomości (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Informacji handlowych za pomocą Środków komunikacji elektronicznej na wskazany Adres elektroniczny).
 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta po wprowadzeniu we właściwy formularz Adresu elektronicznego (adresu poczty elektronicznej) i zaakceptowaniu Regulaminu, z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych informacji. Prawidłowe zapisanie się do Newslettera zostanie potwierdzone, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę, w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy skutkuje wstrzymaniem przesyłania wiadomości w ramach Newslettera.
 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, za pośrednictwem formularza, do którego link znajduje się w stopce każdej, przesyłanej w ramach Newslettera wiadomości.  

VI. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. W przypadku nieprawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca ma prawo do wniesienia reklamacji.
 1. Reklamację można złożyć za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej na Adres elektroniczny Usługodawcy: info@opgksoftware.com
 1. Reklamacja powinna zawierać wskazanie adresu poczty elektornicznej, na który przesyłany jest Newsletter (jeżeli adres jest inny, niż adres, z którego składana jest reklamacja), a także opis problemu lub niezgodności, której reklamacja dotyczy.
 1. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie, Usługodawca poinformuje Usługodawcę o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji.
 1. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na Adres elektroniczny, z którego reklamacja została doręczona.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku ze świadczeniem Usługi może dochodzić do przetwarzania Danych osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania Danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2022 r.
 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest dla Usługobiorców pod adresem elektronicznym: www.mintsd.pl/pages/regulamin-uslugi-newslettera
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 1. Usługodawca informuje Usługobiorców o zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu poprzez publikację na stronach internetowych opgk.rzeszow.pl, mintsd.pl i mintsd.com oraz za pomocą wiadomości przesłanej na Adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę do realizacji Umowy (przesyłania Newslettera), co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługobiorca mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w zmienionym Regulaminie.
 1. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Usługobiorca nie złoży (w trybie wskazanym w rozdziale V ust. 5 Regulaminu) Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.